WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een raamwet die in 2007 de oude Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verving. Per 1 januari 2015 is de wettelijke taak ook nog uitgebreid met het bieden van begeleiding, beschermd wonen en opvang in de vernieuwde WMO. 


De taak van de gemeente (een WMO-consulent) bestaat voornamelijk uit het beoordelen van de participatiebelemmeringen van inwoners van onze gemeente, het voeren van gesprekken na een melding en het eventueel behandelen van aanvragen voor voorzieningen op grond van de WMO.


Het kan hierbij onder meer gaan om hulp in het huishouden, begeleiding, woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. 


De participatiegedachte die in de WMO is vastgelegd, vergt een specifieke benadering van een melding en een aanvraag. Een benadering waarbij er zoveel mogelijk wordt gekeken naar kansen en mogelijkheden van de aanvrager en manieren om zijn of haar beperkingen te compenseren.


Onze taak als adviesraad is het zorgvuldig toetsen van bestaande regelingen alsmede gewijzigde of nieuwe regelingen. Ook adviseren wij gevraagd en ongevraagd het college indien er signalen zijn over knelpunten binnen het gevoerde of te voeren beleid.